PLANUL STRATEGIC PENTRU PERIOADA ANILOR 2018 – 2020

 

 

 

 

 

 

PLAN STRATEGIC

pentru anii 2018 – 2020

 

CUVÂNT ÎNAINTE

Centrul de Informații GENDERDOC-M a fost înființat la 8 mai 1998 și este cea mai veche organizație neguvernamentală care susține în mod activ drepturile persoanelor lesbiene, gay, bisexuale și transgender (LGBT) în Republica Moldova. Pe parcursul existenței sale, GENDERDOC-M a implementat mai mult de 50 de proiecte, diverse ca anvergură. Acestea au avut ca scop realizarea obiectivelor strategice ale organizației, în diferite perioade ale dezvoltării sale. Rezultatele au fost realizate prin sensibilizarea societății cu privire la orientarea sexuală și identitatea de gen, prin activitate de lobby a intereselor și drepturilor LGBT în structurile de stat și organizațiile internaționale, litigare strategică, prevenirea HIV/SIDA și a ITS, promovarea unui mod de viață sănătos, organizarea activităţilor sociale şi culturale, prestarea serviciilor de consiliere psihologică și juridică membrilor comunității, menținerea grupurilor de sprijin (pentru persoanele transgender, gay HIV pozitivi, gay în etate, familia și prietenii persoanelor LGBT), colaborarea cu grupurile profesionale (psihologi, sociologi, jurnaliști, polițiști, lucrători medicali) etc.

Centrul de Informații GENDERDOC-M este membru al Consiliului Coaliției Nediscriminare și co-fondator al acesteia, membru al Consiliului național de coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei, al Consiliului Național al Tineretului din Moldova, al Asociaţiei ILGA-Europe (Secţiunea europeană a Asociaţiei internaționale a lesbienelor, gay-lor, bisexualilor, transgenderilor și a intersexualilor) și IGLYO (Organizația internațională de tineret și studenți lesbiene, gay, bisexuali, transgender și queer).

Activitatea Centrului a fost recunoscută atât în Republica Moldova (Ministerul Sănătății, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Drepturile Omului, Comisia parlamentară pentru Drepturile Omului etc.), cât și la nivel internațional (Consiliul Europei, Parlamentul European, reprezentanţa ONU și OSCE în Republica Moldova). Centrul de informare GENDERDOC-M a fost recunoscut de către Ministerul Justiției ca organizație de utilitate publică, oferindu-i-se un certificat prin care se confirmă rolul important al Centrului în domeniul asistenței sociale la nivel național. În 2012, Centrului i-a fost acordat premiul reprezentanţei ONU în Republica Moldova pentru „activitatea de combatere a discriminării prin soluţionarea litigiilor, activităţi de advocacy și de informare”. În memorandumul explicativ se remarcă faptul că ONG-ul „este unica organizație din țară care apără drepturile LGBT la nivel național și internațional”. Experții au numit GENDERDOC-M „purtător de cuvânt național în respectarea drepturilor omului, precum și lider regional în protecţia drepturilor lesbienelor, gay-lor, bisexualilor și transgenderilor, precum și lupta împotriva discriminării pe scară mai largă”.

Centrul GENDERDOC-M este o organizație democratică, având la bază calitatea de membru. Principalul organ decizional este adunarea anuală a membrilor. Adunarea acceptă noi membri, aprobă direcția generală a activităților organizației, precum și rapoartele financiare anuale, alege Senatul constituit din șapte membri și președintele acestuia. Senatul conduce, în persoana președintelui, organizaţia în perioada dintre adunările generale. Senatul aprobă strategiile organizaționale elaborate de personal și menține controlul general asupra finanțelor organizației, precum și numirea directorului executiv. Directorul executiv se ocupă de gestionarea continuă a organizației: administrarea finanţelor, implementarea direcțiilor strategice de activitate ale organizației, recrutarea și concedierea angajaților și planificarea curentă.

Structură organizaţională

 

Centrul GENDERDOC-M este o organizație democratică, având la bază calitatea de membru. Principalul organ decizional este adunarea anuală a membrilor. Adunarea acceptă noi membri, aprobă direcția generală a activităților organizației, precum și rapoartele financiare anuale, alege Senatul constituit din șapte membri și președintele acestuia. Senatul conduce, în persoana președintelui, organizaţia în perioada dintre adunările generale. Senatul aprobă strategiile organizaționale elaborate de personal și menține controlul general asupra finanțelor organizației, precum și numirea directorului executiv. Directorul executiv se ocupă de gestionarea continuă a organizației: administrarea finanţelor, implementarea direcțiilor strategice de activitate ale organizației, recrutarea și concedierea angajaților și planificarea curentă.

În rândul personalului organizației, precum și în Senatul organizației, se respectă echilibrul de gen. Ponderea femeilor printre angajaţi este de 33%, iar a bărbaţilor de 60%; 0,7% persoane bigender. Președintele organizației și directorul executiv sunt femei. Membrii personalului sunt persoane de diferite origini etnice, lingvistice și religioase. Principiul nediscriminării este inclus în politica de angajare și de concediere a organizației. GENDERDOC-M este un spațiu sigur, în care vizitatorii și membrii personalului sunt bineveniți să-și exprime liber identitatea.

PLAN STRATEGIC PENTRU ANII 2018 - 2020

Capitolul I. Misiune, viziune, valori şi principii directoare

Misiunea organizației

Crearea în cadrul societății a unui mediu legislativ, juridic și social favorabil pentru lesbiene, homosexuali, bisexuali și transgenderi, prin dezvoltarea comunității LGBT, prin sensibilizarea populaţiei, promovarea drepturilor, acordarea serviciilor şi consolidarea capacităţilor organizației.

Viziunea organizaţiei

Externă: O societate deschisă spre diversitate, în care lesbienele, homosexualii, bisexualii și transgenderii constituie o parte vizibilă și se bucură de drepturi egale.

Internă: O organizație cu renume, care militează pentru drepturile omului şi promovează interesele persoanelor LGBT, răspunzând nevoilor acestora.

Ne exprimăm convingerea că:

 • Fiecare persoană se bucură de drepturi și libertăți egale, inclusiv de drepturi civile, politice, sociale, economice și culturale
 • Nicio persoană nu trebuie supusă discriminării și umilinței demnității umane pe motive de orientare sexuală și/sau identitate de gen
 • Orice persoană are dreptul de a avea acces la informații fiabile despre toate aspectele legate de orientarea sexuală și identitatea de gen
 • Organizațiile și activiștii în domeniul drepturilor omului ar trebui să urmeze principiile universalității, indivizibilității, interdependenței drepturilor omului, inclusiv în ceea ce privește LGBT
 • Statul trebuie să prevină și, în caz de comitere a unei infracțiuni, să aducă în fața justiției infractorul, pentru acte de discriminare, violență sau instigare la violență și ură, umilire sau insultare a unei persoane pe motiv de orientare sexuală și/sau identitate de gen
 • Statul și mass-media trebuie să informeze publicul în mod obiectiv despre diferite aspecte ale orientării sexuale și ale identității de gen
 • Fiecare persoană are dreptul la recunoașterea identității de gen și exprimarea acesteia
 • Statul trebuie să recunoască în mod legal cuplurile de același sex și echivalența lor cu cuplurile heterosexuale

Valori şi principii directoare

 • Înțelegerea și acceptarea diversității, egalității și umanismului
 • Abordare individualizată în lucrul cu comunitatea LGBT și cu alți beneficiari ai Centrului, menţinerea confidențialității
 • Incluziune și intersectorialitate
 • Respectarea limitelor personale
 • Activism
 • Transparenţă
 • Solidaritate, profesionalism în activitate profesională, adoptarea unor decizii democratice, creștere personală și profesională, devotament faţă de misiune, valorile și obiectivele strategice ale organizaţiei
 • Grijă corespunzătoare faţă de proprietatea organizației
 • Drepturile omului, egalitatea de gen și respectarea demnității umane
 • Pluralism de viziuni și opinii
 • Abordare feministă
 • Respectare a mediului

Capitolul II. Program strategic al organizaţiei pentru anii 2018-2020:

 1. Program de consolidare a capacităţii organizaţionale
 1. Program de lobby şi advocacy pentru drepturile LGBT
 1. Program de dezvoltare a comunităţii LGBT
 1. Program Sănătatea LGBT

Program de consolidare a capacităţii organizaţionale

Efect: GDM (GENDERDOC-M) este o organizație puternică, profesională, durabilă, care respectă dimensiunea de gen

Realizări:

 • Capacitatea de gestionare a programelor și a proiectelor s-a îmbunătățit
 • Stabilitatea financiară și gestiunea financiară s-au îmbunătățit
 • Gestionarea resurselor umane și dezvoltarea personalului s-au îmbunătățit
 • Gestionarea resurselor umane cu respectarea dimensiunii de gen și dezvoltarea personalului au îmbunătățit activitatea GDM în conformitate cu bunele practici
 • Organele de conducere ale GDM activează în conformitate cu bunele practici
 • Organizațiile LGBT partenere din regiune beneficiază de sprijin din partea GDM
 • S-a îmbunătățit activitatea sistematică cu voluntarii GDM

Programul de advocacy şi lobby privind drepturile LGBT

Impact: Nivelul homofobiei și al transfobiei în cadrul societății s-a redus

Efecte și realizări:

 • Cadrul legislativ și juridic privind persoanele LGBT s-a îmbunătățit
  • Un număr sporit de cazuri de soluţionare strategică a litigiilor privind orientarea sexuală şi identitatea de gen inițiate în instanțe
  • Rapoarte alternative privind orientarea sexuală şi identitatea de gen pregătite de GDM și prezentate organizațiilor internaționale și locale
  • Activități de lobby și de advocacy (cum ar fi, conferințe de presă, conferințe, mese rotunde, instruiri etc.) desfăşurate de GDM
 • Percepția publică a persoanelor LGBT s-a îmbunătățit
  • Pagina web și pagină de Facebook a organizației sunt actualizate în mod regulat
  • Desfășurarea unor campanii de informare privind aspectele LGBT, destinate publicului larg
  • Profesioniștii (jurnaliști, polițiști, asistenți sociali, studenți, psihologi etc.) sunt instruiți cu privire la orientarea sexuală şi identitatea de gen, dezagregați pe dimensiunea de gen
  • Raportare privind acoperirea LGBT de către mass-media
  • Un număr din ce în ce mai mare de participanți la Festivalul Pride şi alte activități
 • Un număr tot mai mare de organizații ale societății civile susțin și sprijină drepturile LGBT
 • GDM a participat la activitățile altor ONG-uri partenere cu privire la drepturile omului și egalitatea de gen (conferințe, mese rotunde, acțiuni publice etc.). GDM a organizat activități intersectoriale în parteneriat cu alte OSC-uri
 • GDM a organizat activități intersectoriale în parteneriat cu alte OSC-uri

Programul de dezvoltare a comunităţii LGBT

Impact: Abilitarea comunităţii LGBT și a familiilor membrilor comunităţii

Efecte și realizări:

 • Membrii de familie ai persoanelor LGBT participă mai activ la promovarea egalității LGBT
  • Membrii de familie ai persoanelor LGBT participă din ce în ce mai des la întâlnirile la birou ale grupului de sprijin reciproc
  • Membrii de familie ai persoanelor LGBT au fost abilitaţi și au dau dovadă de activism sporit în urma instruirilor urmate
 • Un număr din ce în ce mai mare de beneficiari utilizează și accesează serviciile GDM (consiliere psihologică, consiliere juridică, servicii de informare etc.), dezagregate în funcţie de dimensiunea de gen
  • Persoanele LGBT au participat la activitățile sociale, de informare, agrement, educație și la alte activități ale GDM desfăşurate în birou și în locaţii prietenoase, dezagregate în funcţie de dimensiunea de gen
  • Persoanele LGBT și familiile acestora sunt informate despre serviciile GDM
 • Persoanele LGBT, care beneficiază de serviciile GDM, declară încălcarea drepturilor lor în fața autorităților statului
  • Persoanele LGBT au beneficiat de consiliere juridică din partea GDM
  • Persoanele LGBT au beneficiat de informaţii privind drepturile lor în urma activităţilor desfăşurate de GDM, dezagregate în funcţie de dimensiunea gen, vârstă, locație etc.

Program Sănătatea LGBT

Impact: Reducerea nivelului de răspândire a HIV/SIDA şi a ITS în rândul comunității LGBT și a BSB

Realizări şi efecte:

 • Până la sfârșitul anului 2020, ponderea BSB și a persoanelor transgender care au grijă de sănătatea lor a crescut în Chișinău și Bălți
  • BSB și LGBT sunt testaţi cu privire la HIV/SIDA şi ITS cu ajutorul testelor rapide, date dezagregate în funcţie de gen (pentru LGBT)
  • BSB și LGBT beneficiază de consiliere psihologică
  • BSB și LGBT sunt instruiți în aspecte legate de sănătate
  • BSB și LGBT au beneficiat de serviciile organizației (de ex.: acces liber la prezervative, lubrifianți etc.), date dezagregate pe gen
 • Femeile lesbiene şi bisexuale (LB) și bărbații transgender (TG) își cunosc starea sănătăţii sexual-reproductive ca urmare a activității sporite anual a GDM în Chișinău
  • Femeile LB și bărbații TG sunt testați de către GDM cu privire la HIV/SIDA şi ITS cu ajutorul unor teste rapide
  • Femeile LB și TG au acces liber la prezervative, lubrifianți și servicii ginecologice la GDM
  • Femeile LB și bărbații TG beneficiază de consiliere psihologică
  • Femeile LB și bărbații TG sunt instruiți cu privire la aspecte de sănătate în cadrul unor instruiri tematice
  • BSB și LGBT au beneficiat de serviciile organizației (de ex.: acces liber la prezervative, lubrifianți etc.), date dezagregate pe gen

Abordare sensibilă la mediu

Având în vedere că protecția mediului constituie una dintre valorile organizației, GENDERDOC-M intenționează să-şi implementeze planul strategic prevăzut pentru această perioada de trei ani, aplicând o abordare sensibilă la mediu. Toate activitățile din cadrul acestui plan de trei ani urmează a fi implementate, contribuind maximal la reducerea deșeurilor generate de activități și a tuturor achizițiilor legate de activități, inclusiv articolele de papetărie vor fi de origine ecologică sau reciclabile.

De asemenea, conducerea GENDERDOC-M va depune eforturi pentru alinierea biroului său la standardele cele mai ecologice. În prezent, organizația aplică standardul de separare a deșeurilor, economisire a apei și energiei, la care a subscris întreg personalul. Acesta din urmă, precum și voluntarii GENDERDOC-M, împărtășesc principiile durabilităţii mediului, organizează și participă la acțiuni de curăţare a spaţiilor verzi, desfăşurate în cadrul a diverse inițiative de mediu.

INFORMAŢII BANCARE

În prezent, toate serviciile oferite de Centrul de Informaţii GENDERDOC-M comunității LGBT și altor părți interesate din Republica Moldova, precum și din spațiul post-sovietic, sunt gratuite. Donația Dvs. poate juca un rol deosebit de important în menţinerea și dezvoltarea ulterioară a centrului.

Informaţii bancare pentru transferuri în EUR

Posesor cont: AO Centrul de informaţii GENDERDOC-M

Cod fiscal: 1010620005634

Denumirea băncii: JSCB „Mobiasbancă - Groupe Societe Generale” S.A.

Adresa băncii: str. Ştefan cel Mare 81 A, Chișinău, MD-2012, Republica Moldova

IBAN: MD13MO2224ASV12630857100

Cod transfer bancar/SWIFT: MOBBMD22

 

Informaţii bancare pentru transfer USD

Posesor cont: AO Centrul de informaţii GENDERDOC-M

Cod fiscal: 1010620005634

Denumirea băncii: JSCB „Mobiasbancă - Groupe Societe Generale” S.A.

Adresa băncii: str. Ştefan cel Mare 81 A, Chișinău, MD-2012, Republica Moldova

IBAN: MD11MO2224ASV12130377100

Cod transfer bancar /SWIFT: MOBBMD22

 

Informaţii bancare pentru transfer MDL
Posesor cont: AO Centrul de informaţii GENDERDOC-M

Cod fiscal:1010620005634

Denumirea băncii: BC „Mobiasbancă - Groupe Societe Generale” S.A.

Adresa băncii: Chişinău, str. Ştefan cel Мare 81 А

IBAN: MD78MO2224ASV12252227100

Cod bancar: MOBBMD22

 

INFORMAŢII DE CONTACT

Centrul de informaţii GENDERDOC-M

Adresa: str. Valeriu Cupcea 72/1, Chişinău, Republica Moldova

Tel.: /373 22/ 288861, 288863

Fax: /373 22/ 280194

Web: www.gdm.md

Facebook: https://www.facebook.com/gdm.md

Twitter: https://twitter.com/GENDERDOC_M

Instagram: