Descrierea

Centrul de Informaţii „GENDERDOC-M” a fost fondat la 8 mai 1998 și este una dintre cele mai vechi organizaţii neguvernamentale care promovează în mod activ drepturile comunităţii LGBT (lesbiene, gay, bisexuali și transgenderi) în Republica Moldova. Pe toată perioada activităţii sale, GENDERDOC-M a realizat mai mult de cincizeci de proiecte de toate dimensiunile. Ele au fost orientate spre soluţionarea obiectivelor strategice ale organizaţiei în diferite perioade ale dezvoltării sale. Atingerea rezultatelor s-a efectuat prin informarea societăţii despre orientarea sexuală și identitatea de gen, prin activitatea de lobby pentru interesele și drepturile LGBT în structurile de stat și în organizaţiile internaţionale, prevenirea HIV/SIDA și a ITS (infecţii cu transmitere sexuală), promovarea unui mod sănătos de viaţă, organizarea activităţilor sociale și culturale, acordarea de consultaţii psihologice și juridice (transgenderilor, gay-ilor seropozitivi, gay-ilor în etate, apropiaţilor persoanelor din comunitatea LGBT), lucrul cu grupurile profesionale (psihologi, sociologi, jurnaliști, poliţiști, lucrători medicali) ș.a.

Centrul de Informaţii „GENDERDOC-M” este membru al Consiliului Coaliţiei Nediscriminare, al Consiliului Naţional de Coordonare HIV/SIDA și Tuberculoză, al Consiliului Naţional al Tineretului din Moldova, al Asociaţiei ILGA-Europe (Secţiunea europeană a Asociaţiei internaţionale a lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor, transgenderilor și intersexualilor), al IGLYO (Organizaţia internaţională a tinerilor și studenţilor lesbiene, gay, bisexuali, tarnsgenderi, și queer).

Activitatea Centrului a fost pe larg recunoscută atât în Republica Moldova (Ministerul Sănătăţii, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Drepturile Omului, Comisia parlamentară pentru drepturile omului, etc), cât și la nivel european (Consiliul Europei, Parlamentul European, reprezentanţa ONU și OSCE în Republica Moldova, etc). Centrul de Informaţii „GENDERDOC-M” a fost recunoscut de către Ministerul Justiţiei ca fiind o organizaţie de utilitate publică, pentru care i-a fost înmânat un certificat ce confirmă rolul important al Centrului în asistenţa socială la nivel naţional. În anul 2012, Centrului i-a fost acordat premiul reprezentanţei ONU în Republica Moldova „pentru activitatea sa în combaterea discriminării, prin soluţionarea litigiilor, pledoarie și activităţi de informare”. În memorandumul explicativ este remarcat faptul că organizaţia „este unica din Moldova care apără interesele și drepturile grupurilor LGBT atât la nivel naţional, cât și internaţional”. Experţii au denumit Centrul de Informaţii „un purtător de cuvânt naţional, un lider regional” în protecţia drepturilor lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor și transgenderilor și, în general, în combaterea discriminării într-un sens mai larg.

Centrul „GENDERDOC-M” este o organizaţie democratică, bazată pe calitatea de membru. Organul central, împuternicit a lua decizii, este adunarea generală a membrilor, care are loc anual. În cadrul adunării generale se acceptă noi membri, se adoptă direcţiile principale de activitate ale organizaţiei, se aprobă rapoartele financiare anuale și se alege Senatul care este format din șapte persoane și președintele Senatului. Senatul, în numele președintelui, conduce organizaţia în perioada dintre adunările generale. Senatul aprobă strategia elaborată de către echipă și efectuează controlul general asupra finanţelor organizaţiei, numește un director executiv. Directorul executiv se ocupă de managementul curent al organizaţiei: administrarea finanţelor Centrului, realizarea direcţiilor strategice de activitate ale organizaţiei, planificarea curentă, precum și angajarea și eliberarea din funcţie a lucrătorilor.

Misiunea

Crearea unui mediu legislativ, juridic și social în societate pentru lesbiene, gay, bisexuali și transgenderi, prin dezvoltarea comunității LGBT, prin informarea, promovarea drepturilor, acordarea serviciilor și extinderea capacităților organizaționale.

Viziunea

Externă: O societate deschisă către diversitate, în care lesbienele, gay-ii, bisexualii și transgenderii constituie o parte vizibilă, care se bucură de drepturi egale.

Internă: Organizație pentru drepturile omului, cu autoritate, care promovează interesele LGBT și acoperă necesitățile specifice ale lor.

Noi ne exprimăm convingerea că:

  • Fiecare persoană dispune de drepturi egale, inclusiv cele civile, politice, sociale, economice și culturale.
  • Nimeni nu are dreptul să discrimineze și să umilească o persoană în dependență de orientarea sa sexuală sau identitatea gender.
  • Orice persoană are dreptul de a avea acces la informații exacte cu privire la toate aspectele legate de orientarea sexuală și identitatea gender.
  • Organizațiile și activiștii pentru drepturile omului urmează să fie ghidați de principiile universalității, indivizibilității, interdependenței și strînsa corelație a drepturilor omului, inclusiv LGBT.
  • Statul este obligat să prevină, iar în cazul unei acțiuni ilicite, să aducă în fața justiției infractorul pentru acte de discriminare, violență sau instigare la violență și ură, umilire sau insultare a unei persoane pe motive de orientare sexuală și/sau identitate gender.
  • Statul și Mass-media urmează să informeze în mod obiectiv publicul referitor la  diversele aspecte ale orientării sexuale sau ale identității gender.
  • Fiecare om are dreptul la recunoașterea și exprimarea identității lui de gen.
  • Statul ar trebui să recunoască în mod legal existența cuplurilor de același sex și echivalența lor cu cuplurile heterosexuale.