PLANUL STRATEGIC PENTRU PERIOADA ANILOR 2014 – 2016

Cuvânt introductiv

Centrul de Informații „GENDERDOC-M” a fost fondat la 8 mai 1998 și este una dintre cele mai vechi organizații neguvernamentale care promovează în mod activ drepturile comunității LGBT (lesbiene, gay, bisexuali și transgenderi) în Republica Moldova. Pe toată perioada activității sale, GENDERDOC-M a realizat mai mult de cincizeci de proiecte de toate dimensiunile. Ele au fost orientate spre soluționarea obiectivelor strategice  ale organizației în diferite perioade ale dezvoltării sale. Atingerea rezultatelor s-a efectuat prin informarea societății despre orientarea sexuală și identitatea de gen, prin activitatea de lobby pentru interesele și drepturile LGBT în structurile de stat și în organizațiile internaționale, prevenirea HIV/SIDA și a ITS (infecții cu transmitere sexuală), promovarea unui mod sănătos de viață, organizarea activităților sociale și culturale, acordarea de consultații psihologice și juridice (transgenderilor, gay-ilor seropozitivi, gay-ilor în etate, apropiaților persoanelor din comunitatea LGBT), lucrul cu grupurile profesionale (psihologi, sociologi, jurnaliști, polițiști, lucrători medicali) ș.a.

Centrul de Informații „GENDERDOC-M” este membru al Consiliului Coaliției Nediscriminare, al Consiliului Național de Coordonare HIV/SIDA și Tuberculoză, al Consiliului Național al Tineretului din Moldova, al Asociației ILGA-Europe (Secțiunea europeană a Asociației internaționale a lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor, transgenderilor și intersexualilor), al IGLYO (Organizația internațională a tinerilor și studenților lesbiene, gay, bisexuali, tarnsgenderi, și queer).

Activitatea Centrului a fost pe larg recunoscută atât în Republica Moldova (Ministerul Sănătății, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Drepturile Omului, Comisia parlamentară pentru drepturile omului, etc), cât și la nivel european (Consiliul Europei, Parlamentul European, reprezentanța ONU și OSCE în Republica Moldova, etc). Centrul de Informații „GENDERDOC-M” a fost recunoscut de către Ministerul Justiției ca fiind o organizație de utilitate publică, pentru care i-a fost înmânat un certificat ce confirmă rolul important al Centrului în asistența socială la nivel național. În anul 2012, Centrului i-a fost acordat premiul reprezentanței ONU în Republica Moldova „pentru activitatea sa în combaterea discriminării, prin soluționarea litigiilor, pledoarie și activități de informare”. În memorandumul explicativ este remarcat faptul că organizația „este unica din Moldova care apără interesele și drepturile grupurilor LGBT atât la nivel național, cât și internațional”. Experții au denumit Centrul de Informații „un purtător de cuvânt național, un lider regional” în protecția drepturilor lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor și transgenderilor și, în general, în combaterea discriminării într-un sens mai larg.

Centrul „GENDERDOC-M” este o organizație democratică, bazată pe calitatea de membru. Organul central, împuternicit a lua decizii, este adunarea generală a membrilor, care are loc anual. În cadrul adunării generale se acceptă noi membri, se adoptă direcțiile principale de activitate ale organizației, se aprobă rapoartele financiare anuale și se alege Senatul care este format din șapte persoane și președintele Senatului. Senatul, în numele președintelui, conduce organizația în perioada dintre adunările generale. Senatul aprobă strategia elaborată de către echipă și efectuează controlul general asupra finanțelor organizației, numește un director executiv. Directorul executiv se ocupă de managementul curent al organizației: administrarea finanțelor Centrului, realizarea direcțiilor strategice de activitate ale organizației, planificarea curentă, precum și angajarea și eliberarea din funcție a lucrătorilor.

PLANUL STRATEGIC PENTRU PERIOADA ANILOR 2014 – 2016

Compartimentul I. Misiunea, viziunea, valorile și principiile directoare

Misiunea organizației

Crearea unui mediu legislativ, juridic și social în societate pentru lesbiene, gay, bisexuali și transgenderi, prin dezvoltarea comunității LGBT, prin informarea, promovarea drepturilor, acordarea serviciilor și extinderea capacităților organizaționale.

Viziunea organizației

Externă:  O societate deschisă către diversitate, în care lesbienele, gay-ii, bisexualii și transgenderii constituie o parte vizibilă, care se bucură de drepturi egale.

Internă: Organizație pentru drepturile omului, cu autoritate, care promovează interesele LGBT și acoperă necesitățile specifice ale lor.

Noi ne exprimăm convingerea că:

 • Fiecare persoană dispune de drepturi egale, inclusiv cele civile, politice, sociale, economice și culturale.
 • Nimeni nu are dreptul să discrimineze și să umilească o persoană pe motiv de orientare sexuală sau identitatea de gen.
 • Orice persoană are dreptul de a avea acces la informații veridice cu privire la aspectele legate de orientarea sexuală și identitatea de gen.
 • Organizațiile și activiștii pentru drepturile omului urmează să fie ghidați de principiile universalității, indivizibilității, interdependenței și strânsa corelație a drepturilor omului, inclusiv în raport cu LGBT.
 • Statul este obligat să prevină, iar în caz de comitere a unei acțiuni ilicite, să tragă la răspundere infractorul pentru actele de discriminare, violență sau instigare la violență, ură, umilire sau insultă adresată unei persoane pe motive de orientare sexuală și/sau identitate de gen.
 • Statul și mass-media urmează să informeze într-un mod obiectiv publicul referitor la diversele aspecte ale orientării sexuale sau ale identității de gen.
 • Fiecare om are dreptul la recunoașterea și exprimarea identității sale de gen.
 • Statului îi revine misiunea să recunoască în mod legislativ existența cuplurilor de același sex și echivalența lor cu cuplurile de sex opus.

Principiile directoare:

 • Conștientizarea și acceptarea diversității, egalității, umanismului și priorității valorilor general-umane;
 • Abordarea individulizată în lucrul cu reprezentanții comunității LGBT și cu alți beneficiari ai Centrului;
 • Spiritul de echipă, ajutorul reciproc, profesionalism în activitate, adoptarea într-un mod democratic a deciziilor, creșterea personală și profesională, devotamentul față de misiunea, scopurile și valorile organizației;
 • Dezvoltarea relațiilor de parteneriat în toate tipurile de activități ale organizației;
 • Calitatea înaltă a lucrului efectuat și a serviciilor oferite, bazată pe responsabilitatea socială în fața beneficiarilor și a societății în ansamblu;
 • Poziție civic activă, valori democratice, integrarea europeană;
 • Drepturile omului, egalitatea de gen, respectarea demnității umane.

Compartimentul II: obiective strategice în cadrul programelor organizației pentru anii 2014-1016

Programul de extindere a capacității organizaționale
Programul Lobby și advocacy pentru drepturile LGBT
Programul Dezvoltarea comunității LGBT
Programul Sănătatea LGBT

Programul de extindere a capacității organizaționale

Scopul programului: A asigura creșterea stabilă și dezvoltarea potențialului organizației

Sarcinile programului:

 • A asigura dezvoltarea personală și profesională a angajaților și a voluntarilor organizației;
 • A asigura participarea activă a voluntarilor, a membrilor organizației și a Senatului în activitățile Centrului pentru a extinde capacitățile organizaționale;
 • A dezvolta potențialul Centrului „GENDERDOC-M” în calitate de centru de resurse.

Acțiuni pentru atingerea scopului:

 • Dezvoltarea mișcării de voluntariat în frunte cu un lider;
 • Creșterea numărului membrilor organizației din rândurile beneficiarilor activi;
 • Implicarea activă a Senatului și a membrilor organizației în realizarea obiectivelor strategice;
 • Actualizarea constantă a resurselor mass-media pentru a crește vizibilitatea organizației, informarea cu privire la activitățile sale și atragerea noilor voluntari și  membri.
 • Instruirea lucrătorilor și a voluntarilor activi pentru căutarea fondurilor și scrierea proiectelor;
 • Asigurarea stabilității financiare a organizației prin instruirea lucrătorilor pentru căutarea noilor posibilități de finanțare;
 • Organizarea și desfășurarea trainingurilor, seminarelor, școlilor de vară, stagiilor pentru creșterea personală și profesională a lucrătorilor și voluntarilor;
 • Participarea lucrătorilor și a voluntarilor Centrului în activități educaționale de specialitate din Republica Moldova și peste hotare;
 • Organizarea cursurilor de studiere a limbilor română și engleză;
 • Îmbunătățirea principiilor directoare ale activității organizației;
 • Monitorizarea și evaluarea activității Centrului, perfecționarea sistemului intern de evidență și raportare, întocmirea rapoartelor anuale;
 • Evaluarea sistematică a necesităților lucrătorilor și voluntarilor organizației, monitorizarea activității lor și motivarea acestora;
 • Dezvoltarea relațiilor de parteneriat la nivel național, regional și internațional;
 • Acordarea sistematică a consultanței instituțiilor de stat și ONG-urilor la nivel național și internațional, în calitate de centru de resurse în domeniul informării;
 • Elaborarea și publicarea programelor instructiv-metodice cu implicarea specialiștilor;
 • Implicarea specialiștilor pentru realizarea unor obiective concrete în cadrul proiectelor.

Rezultatul scontat: O organizație non-guvernamentală vizibilă, cu autoritate, care apără drepturile omului, cu o echipă preofesionistă, motivată, unită printr-o viziune comună, capabilă să satisfacă necesitățile beneficiarilor la cel mai calitativ nivel, să apere și să promoveze drepturile persoanelor  LGBT atât la nivel național, cât și la nivel internațional.

Programul Lobby și advocacy pentru drepturile LGBT

Scopul programului: Crearea unui mediu legislativ, juridic și social favorabil pentru persoanele LGBT.

Sarcinile programului:

 • Promovarea unei baze legislative, care să apere comunitatea LGBT de discriminare și încălcarea drepturilor pe motiv de orientare sexuală și identitate de gen;
 • Promovarea implementării eficiente a legislației naționale privind persoanele LGBT;
 • Micșorarea nivelului homofobiei și transfobiei prin activități de informare.

Acțiuni pentru atingerea scopului:

 • Litigii strategice;
 • Acordarea serviciilor juridice persoanelor LGBT și apărarea drepturilor lor;
 • Traininguri și seminare informative pentru grupurile profesionale și persoanele LGBT;
 • Monitorizarea și documentarea cazurilor de discriminare și încălcare a drepturilor omului pe motiv de orientare sexuală și identitate de gen;
 • Întocmirea rapoartelor referitor la discriminare și încălcarea drepturilor omului pe motiv de orientare sexuală și identitate de gen, informarea structurilor naționale și internaționale;
 • Activități de lobby pentru armonizărea legislației naționale la standardele internaționale în domeniul drepturilor omului;
 • Activități de lobby pentru introducerea în Codul Penal al Republicii Moldova conceptului de infracțiune motivată de ură și recunoașterea orientării sexuale și a identității de gen ca criterii protejate;
 • Monitorizarea implementării legislației existente cu privire la persoanele LGBT;
 • Activități de lobby pentru adoptarea mecanismului legislativ cu privire la recunoașterea juridică a identității de gen a persoanelor transgender;
 • Dezvoltarea relațiilor de parteneriat la nivel național și internațional întru promovarea drepturilor persoanelor LGBT;
 • Furnizarea de informații obiective privind problematica LGBT prin intermediul propriilor resurse mass-media, prin organizarea evenimentelor  publice și cooperarea cu mass-media, societatea civilă și instituțiile de stat;
 • Activități de lobby pentru drepturile LGBT în fața reprezentanților legislativului și executivului;
 • Elaborarea și introducerea în sistemul educațional al Republicii Moldova a materialelor didactice cu privire la orientarea sexuală și identitatea de gen;
 • Elaborarea unei strategii de advocacy pe termen lung.

Rezultatul scontat: Cadrul legislativ și juridic pentru persoanele  LGBT este îmbunătățit, nivelul homofobiei și transfobiei în societate este redus. 

Programul Dezvoltarea comunității LGBT

Scopul programului: Dezvoltarea unei comunități LGBT consolidate, social-active și motivate.

Sarcinile programului:

 • Consolidarea grupurilor LGBT într-o întreagă comunitate.
 • Capacitarea persoanelor LGBT și a apropiaților lor.
 • Sporirea activismului comunității LGBT și a apropiaților lor pentru îmbunătățirea poziției lor în societate.

Acțiuni pentru atingerea scopului:

 • Desfășurarea întrunirilor periodice ale grupurilor de suport ale părinților persoanelor LGBT, gay-ilor de vârsta a treia, transsexualilor, etc;
 • Crearea și dezvoltarea noilor grupuri de suport;
 • Desfășurarea sistematică a trainingurilor, activităților informaționale, cluburilor de discuții, cluburilor de interese;
 • Desfășurarea activităților culturale, de divertisment, sportive și de consolidare.
 • Acordarea de susținere psihologică;
 • Creșterea vizibilității organizației și a serviciilor sale prin producerea și difuzarea de produse vizuale;
 • Crearea și dezvoltarea unui grup al persoanelor LGBT declarate;
 • Organizarea activităților informaționale pentru persoanele LGBT din regiuni;
 • Crearea unei rețele de psihologi pentru acordarea asistenței persoanelor LGBT din regiuni;
 • Implicarea persoanelor LGBT în activitatea organizației și în desfășurarea activităților Centrului și a partenerilor săi;
 • Sporirea activismului părinților și al apropiaților persoanelor LGBT, desfășurarea activităților comune;
 • Asigurarea accesului la fondurile de literatură și filme ale Centrului;
 • Crearea unui grup feminist în cadrul comunitatății LGBT.

Rezultatul scontat: Diminuarea nivelului homofobiei și transfobiei internalizate, sporirea vizibilității și activismului persoanelor LGBT și al apropiaților lor.

Programul Sănătatea LGBT

Scopul programului: Îmbunătățirea sănătății sexuale și reproductive a persoanelor LGBT.

Sarcinile programului: 

 • Sporirea numărului de beneficiari și extinderea acoperirii geografice cu serviciile programului.
 • Îmbunătățirea calității și cantității serviciilor acordate persoanelor LGBT și BSB în domeniul sănătății.
 • Diminuarea nivelului de răspândire a HIV/SIDA și ITS în rândurile persoanelor LGBT și BSB.

Acțiuni pentru atingerea scopului:

 • Lucru în teren (informare, distribuirea mijloacelor de protecție);
 • Serate de promovare a comportamentului sexual protejat;
 • Organizarea de seminare pentru BSB, LB, T și gay-ii de vârsta a treia.
 • Consiliere primară (on-line, prin telefon);
 • Referire către specialiști din domeniul sănătății;
 • Dezvoltarea unei rețele regionale de specialiști în domeniul sănătății;
 • Asigurarea beneficiarilor Centrului „GENDERDOC-M” cu mijloace de protecție;
 • Consilierea și testarea voluntară anonimă, gratuită și rapidă la HIV (CTV).
 • Monitorizarea situației epidemiologice referitor la răspândirea HIV și ITS printre BSB.
 • Extinderea serviciilor de prevenire HIV și ITS în regiuni și creșterea numărului de beneficiari ai acestora;
 • Participarea activă la activitățile rețelelor de organizații de stat și celor non-guvernamentale, care lucrează în domeniul sănătății sexuale și reproductive (SPFM);
 • Colaborarea cu instituțiile guvernamentale pentru a asigura accesul continuu al persoanelor LGBT la serviciile din domeniul sănătății;
 • Crearea unui grup de specialiști din domeniul sănătății pentru lucrul cu persoanele transsexuale;
 • Asigurarea accesului persoanelor LB la servicii din domeniul sănătății sexuale și reproductive;
 • Informarea continuă a persoanelor LGBT în privința problemelor de sănătate prin intermediul publicațiilor și resurselor media;
 • Extinderea sortimentului mijloacelor de protecție oferite;
 • Formarea continuă a lucrătorilor în teren și supravegherea activității lor;
 • Promovarea unui mod sănătos de viață în rândul persoanelor LGBT.

Rezultatul scontat:

O parte considerabilă a persoanelor LGBT și a BSB are acces și se folosește de diversele servicii din domeniul sănătății sexuale și reproductive, oferite de Centru, de partenerii săi și de instituțiile medicale.